90 වැලමිට අඩු කිරීම

  • 90 Reducing Elbow

    90 වැලමිට අඩු කිරීම

    අපි (සීඑන්ජී) සපයන විලාසය 90RT 90 ° වැලමිට අඩු කරන කුඩා කෙලවර (ඇඩ්-ඒ-කැප්). විවිධ ප්‍රමාණවලින් හෝ දිශාවන් ඔස්සේ නල මාර්ග පාලනය කිරීම, බෙදා හැරීම හෝ ආධාරක කිරීම සඳහා ස්ටෑන්ඩ් පයිප් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ඒවා භාවිතා කෙරේ. වලක් සම්බන්ධ කිරීම මඟින් ව්‍යාපෘති කාලය වේගයෙන් සවි කිරීම සහ පහසුවෙන් නඩත්තු කිරීම තුළින් බොහෝ කාලයක් ඉතිරි වේ.