ෆ්ලැන්ජ් ඇඩැප්ටරය

 • Flange Adaptor

  ෆ්ලැන්ජ් ඇඩැප්ටරය

  අපි (සීඑන්ජී) ෆ්ලැන්ජ් ඇඩැප්ටරය සපයන්නෙමු.ෆ්ලැන්ජ් ඇඩැප්ටරය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ වලක් සම්බන්ධතාවය සහ ෆ්ලැන්ජ් සම්බන්ධතා පරිවර්‍තනය විසඳීම සඳහා කපාට, උපකරණ හෝ පයිප්ප පරිවර්තන සම්බන්ධතාවය සඳහා ස්ථාපනය කිරීම සරල හා වේගවත් ය.

  පයිප්ප ෆ්ලැන්ජ් යනු වලවල්, වෑල්ඩින් හෝ ඉස්කුරුප්පු කරන ලද ආකාරයේ පයිප්ප, කපාට සහ පොම්පය එකට සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රමයකි. කාන්දු වන තද ව්‍යුහය සවි කිරීම, පිරිසිදු කිරීම සහ වෙනස් කිරීම සඳහා එය පහසු ප්‍රවේශයක් සපයයි.
  වේගයෙන් සවි කිරීමේදී ජලය ගෙන යන ගිනි ආරක්ෂණ නල මාර්ග සහ මර්දන කාරක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වලක්වා ඇති ෆ්ලැන්ජ් භාවිතා කෙරේ.

  ෆ්ලැන්ජ් ඇඩැප්ටරය මඟින් එඩීඑස්පීඊ පයිප්පයෙන් හෝ සවි කිරීම් වලින් ඒඑන්එස්අයි පන්තියේ 125 හෝ 150 ෆ්ලැන්ජ් සංරචක වෙත සෘජුවම මාරුවීම සපයයි.

  ෆ්ලැන්ජ් හි බෝල්ට් සිදුරු ඕවලාකාර සිදුරකට නිර්මාණය කර ඇත. ඇන්සි පන්ති 125 සහ 150 සහ පීඑන් 16 ශ්‍රේණියේ ෆ්ලැන්ජ් විශ්වීය වශයෙන් ඇත, ඩීඑන් 50 සිට ඩීඑන් 80 දක්වා (2 සිට 3 දක්වා) පීඑන් 10 නාමික ෆ්ලැන්ජ් දෙකම සඳහා; ඩීඑන් 100 සිට ඩීඑන් 150 (4 සිට 6 දක්වා) ෆ්ලැන්ජ් දෙකම සඳහා පීඑන් 10 නාමික ශ්‍රේණිය.

  ඉහත විස්තර කර ඇති සම්මත ෆ්ලැන්ජ් වලට අමතරව, වෙනත් ප්‍රමිති යටතේ ජේඅයිඑස් 10 කේ සහ ඒඑන්එස්අයි පන්ති 300 ද ෆ්ලැන්ජ් ලබා දිය හැකිය.