අධික බර දෘඩ සම්බන්ධක 500Psi

  • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    විලාසය 1GH බර වැඩ දැඩි සම්බන්ධක 500Psi

    අධික බරැති දෘඩ සම්බන්ධ කිරීම සැලසුම් කර ඇත්තේ විවිධ පොදු නල යෙදුම් සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා ය
    මධ්‍යස්ථ හෝ අධි පීඩන සේවා. වැඩ පීඩනය සාමාන්‍යයෙන් නියම කරනු ලබන්නේ භාවිතා කරන පයිප්පයේ බිත්ති ඝණකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව ය. මාදිලිය 7707 කප්ලිං වල නොගැලපීම්, විකෘති කිරීම්, තාප ආතතිය, කම්පනය, ශබ්දය සහ භූ කම්පන කම්පනයන්ට ඉඩ සලසන නම්‍යශීලී බවක් ඇත. 7707 ආකෘතියට නැංගුරම් ලා ඇති හෝ නැමුණු නල පිරිසැලසුමකට පවා ඉඩ සැලසිය හැකිය