දෘ coup සම්බන්ධක 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    1GS විලාසිතාව දෘඩ සම්බන්ධ කිරීම

    සේවා කාලය තුළ වැඩී ගිය කප්ලිං අභ්‍යන්තර පීඩනයට සහ බාහිර නැමීම් බලයන්ට ලක් වේ. ඒඑස්ටීඑම් එෆ් 1476- 07 මඟින් දෘශ්‍ය සම්බන්ධකයක් යනු අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ලබා ගත හැකි නිදහස් කෝණික හෝ අක්ෂීය නල චලනයන් නොමැති නම්‍යශීලී සම්බන්ධකයක් සහ සන්ධි ලෙස නම්‍යශීලී සම්බන්ධකයක් ලෙස අර්ථ දැක්වේ.
    සීමිත කෝණික සහ අක්ෂීය නල චලනය.